Sửa lỗi và tải xuống Api32.dll


L ERI: Ứng dụng không thể bắt đầu vì không tìm thấy Api32.dll.

L ERI: Không tìm thấy điểm vào thủ tục Api32.dll.

L ERI: Điểm truy cập dllregisterserver không tìm thấy - cách khắc phục Api32.dll

Cách đăng ký Api32.dll trong Windows

Làm cách nào để bỏ đăng ký DLL?

Nguyên nhân của lỗi trong tệp tin Api32.dll