Sửa lỗi và tải xuống api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll


L ERI: Ứng dụng không thể bắt đầu vì không tìm thấy api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll.

L ERI: Không tìm thấy điểm vào thủ tục api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll.

L ERI: Điểm truy cập dllregisterserver không tìm thấy - cách khắc phục api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll

Cách đăng ký api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll trong Windows

Làm cách nào để bỏ đăng ký DLL?

Nguyên nhân của lỗi trong tệp tin api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll