Sửa lỗi và tải xuống appvisvsubsystems64.dll


L ERI: Ứng dụng không thể bắt đầu vì không tìm thấy appvisvsubsystems64.dll.

L ERI: Không tìm thấy điểm vào thủ tục appvisvsubsystems64.dll.

L ERI: Điểm truy cập dllregisterserver không tìm thấy - cách khắc phục appvisvsubsystems64.dll

Cách đăng ký appvisvsubsystems64.dll trong Windows

Làm cách nào để bỏ đăng ký DLL?

Nguyên nhân của lỗi trong tệp tin appvisvsubsystems64.dll