Sửa lỗi và tải xuống Assembly-CSharp.dll


L ERI: Ứng dụng không thể bắt đầu vì không tìm thấy Assembly-CSharp.dll.

L ERI: Không tìm thấy điểm vào thủ tục Assembly-CSharp.dll.

L ERI: Điểm truy cập dllregisterserver không tìm thấy - cách khắc phục Assembly-CSharp.dll

Cách đăng ký Assembly-CSharp.dll trong Windows

Làm cách nào để bỏ đăng ký DLL?

Nguyên nhân của lỗi trong tệp tin Assembly-CSharp.dll