Sửa lỗi và tải xuống dhplay.dll


L ERI: Ứng dụng không thể bắt đầu vì không tìm thấy dhplay.dll.

L ERI: Không tìm thấy điểm vào thủ tục dhplay.dll.

L ERI: Điểm truy cập dllregisterserver không tìm thấy - cách khắc phục dhplay.dll

Cách đăng ký dhplay.dll trong Windows

Làm cách nào để bỏ đăng ký DLL?

Nguyên nhân của lỗi trong tệp tin dhplay.dll